MARTIN  ŠAFFA

 • +421 948 516 519
 • martinsaffa@prosight.sk

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Projects M, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 60/A, 040 17, IČO: 47 611 527, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde 1 v Košiciach, oddiel s.r.o., vložka 35075/V(Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”),  ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať len za účelom marketingu, prípadne na zasielanie informácií o ponúkaných službách, produktoch, či novinkách a prieskumu spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad, zaslaním emailu na adresu privacy@martinsaffa.sk, alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti:

Projects M, s.r.o.

Osloboditeľov 60/A

040 17, Košice

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • +421 948 516 519
 • martinsaffa@prosight.sk